Một bài viết của Mình Tính - Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh. "Một người mù, không nhìn thấy mặt Trời. Nhưng điều đó không có nghĩa mặt Trời không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Phong thủy không phải là một tín ngưỡng, để bạn tin, hay không tin." Tôi...